10 rokov činnosti OZ Včeloz

10 rokov činnosti OZ Včeloz

Dňa 24.10.2013 nám boli schválené „Stanovy“ OZ ministerstvom vnútra SR. Zakladajúci členovia boli 4, dnes máme 69 registrovaných členov - včelárov.

Počas celého nášho pôsobenia sme sa snažili naplniť ciele, ktoré sme si v stanovách vytýčili a to rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti vzdelávania, kultúrno-spoločenskej činnosti pre rozvoj včelárstva a výchovy mládeže ku vzťahu k prírode a ku včelám.

Naše priority sú:

1. Zlepšenie vzťahov medzi včelármi, zvyšovanie vzájomnej dôvery a priateľstva, vyúsťujúce do upevňovania j súdržnosti.
2. Vychovávať mládež ku pozitívnemu vzťahu k prírode a predovšetkým ku včelám.
3. Pomáhať zhodnocovať dosiahnutú včelársku produkciu, chrániť autochtónny – pravý slovenský med vysokej kvality,
4. Napomáhať pri výkupe a predaji včelárskych produktov a výrobkov z nich.

PVOD Drahovce nám poskytlo do prenájmu priestory okolo domu záhradkárov, kde sme sa snažili plniť naše ciele a priority. Vytvorili sme preto náučný včelársky chodník, ktorý sme slávnostne otvorili dňa 17.9.2013 Priebežne sme sa snažili vylepšovať náučný chodník napríklad opravou oplotenia areálu, osadením nových brán, vysadením nových kríkov a drevín, opravou detských hojdačiek a zavedením zavlažovania do areálu. Do priestorov náučného chodníka sme začali pozývať žiakov škôl a robili sme im prednášky o včelách a našej prírode. Po štyroch rokoch sme tu privítali tisíceho školského návštevníka. Navštívili nás aj žiaci zo spojenej školy v Piešťanoch a to v starých, ako aj nových priestoroch. Exkurzie a prednášky pre školy uskutočňujeme doteraz.

Propagovali sme včelárstvo aj v iných priestoroch napríklad v Alzheimer centre Piešťany pre ich klientov, na streche Elektrárne v Piešťanoch, na akcii Rozprávkový park v Piešťanoch a v ďalších detských táboroch, ktoré organizovali iné organizácie.

Založili sme detský včelársky krúžok, v ktorom sa vystriedalo viacero detí. S krúžkom sme chodili aj na celoslovenskú súťaž mladých včelárov, kde sme dosiahli viacero úspechov, niekoľko druhých miest a účasť nášho člena na medzinárodnej súťaži IMYB v Paríži, kde bol členom víťazného družstva. V súčasnej dobe detský včelársky krúžok už nemáme.

Včelárskym krúžkom sme pokračovali so začínajúcimi včelármi, kde sme im poskytovali cenné rady a pomoc pri začatí so včelárením. Každý rok sme sa s včelárskym krúžkom zúčastnili na exkurziách na ukážkových a školských včelniciach. Taktiež sme uskutočnili zájazdy ako napríklad Veľká Lehota, Trstená, Hybe, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Králová pri Senci, zúčastňovali sme sa výstav a prednášok v Nitre, Trenčíne a ďalšie aktivity s našimi členmi OZ.

Tri roky po sebe sme zorganizovali denný detský tábor. V rámci ďalších akcií sme zorganizovali tri ročníky súťaže „Varíme v prírode s medom“, v ktorej súťažili medzi sebou miestne organizácie.

Po piatich rokoch nám PVOD Drahovce vypovedalo prenájom priestorov náučného chodníka. Pomocnú ruku nám podal Farský úrad v Drahovciach, ktorý nám prenajal priestor za spoločenským domom. Tu sme začali budovať nový včelársky chodník od začiatku. Postavili sme náučné postery, zrekultivovali pozemok, vysiali kvitnúcu záhradu a vysadili nové medonosné kríky. Osadili sme mobilný kontajner, ktorý nám poskytol priestor na praktickú výučbu včelárov. Postavili sme tu aj Apidomček. Obec nám poskytla priestor v spoločenskom dome, kde sme si zriadili učebňu. Pre včelárov robíme prednášky, snažíme sa im pomôcť pri získavaní dotácií na zariadenia, ktoré potrebujú. Taktiež im poskytujeme dotáciu na liečenie včiel.

Veríme, že sa nám podarilo počas 10-ročného pôsobenia nášho OZ naplniť stanovené ciele, aj napriek prekážkam, keď sme museli opustiť svojpomocne vybudované priestory náučného včelárskeho chodníka a začať od nuly. Utvrdzuje nás v tom rastúci záujem mladých ľudí o včelárenie, zvedavé otázky žiakov ako aj širokej verejnosti počas akcií, ktoré sme zorganizovali.

Fotogaléria