Stanovy OZ Včeloz

I. Názov a sídlo

Názov občianskeho združenia je „Včeloz". Sídlom združenia je Važina 50/7 922 41 Drahovce.

II. Ciele

Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti vzdelávania, kultúrno-spoločenskej činnosti pre rozvoj včelárstva a výchovy mládeže ku vzťahu k prírode a ku včelám. Združenie bude presadzovať legislatívne zmeny uskutočňovať publikačné, vzdelávacie a konzultačné činnosti s cieľom rozvoja včelárstva na Slovensku, Združuje včelárov žijúcich na celom území Slovenskej republiky, priaznivcov a záujemcov o včelárenie bez akýchkoľvek rozdielností a výnimiek národnostných, náboženských, politických, či sociálnych do dobrovoľného autonómneho demokratického spolku, ktorého cieľom je predovšetkým:

  1. zlepšenie vzťahov medzi včelármi, zvyšovanie vzájomnej dôvery a priateľstva, vyúsťujúce do upevňovania j súdržnosti,
  2. vychovávať mládež ku pozitívnemu vzťahu k prírode a predovšetkým ku včelám,
  3. pomáhať zhodnocovať dosiahnutú včelársku produkciu, chrániť autochtónny – pravý slovenský med vysokej kvality,
  4. napomáhať pri výkupe a predaji včelárskych produktov a výrobkov z nich.

III. Členstvo

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

IV. Práva a povinnosti členov

Členovia sú povinní dodržiavať stanovy združenia.

Členovia majú právo voliť do orgánov združenia a podieľať sa na činnosti združenia.

V. Orgány združenia

Orgánmi združenia sú zhromaždenie a rada.

Zhromaždenie je spoločné stretnutie členov združenia, ktoré rozhoduje o programe činnosti združenia, o zmene a doplnení stanov, o zániku združenia a o nakladaní s jeho majetkom po zániku združenia.

Zhromaždenie volí a odvoláva radu.

Zhromaždenia sa schádza minimálne 2-krát do roka. Zvoláva ho rada, a to písomne, najmenej 10 dní vopred.

Prvé stretnutie zhromaždenia sa uskutoční v 10. deň po registrácii združenia Ministerstvom vnútra SR v sídle združenia. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.

Rada zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami zhromaždenia. Má troch členov z ktorých volí predsedu združenia Predseda koná v mene združenia vo všetkých veciach

VI. Zásady hospodárenia

Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.

Majetok a príjmy združenia môžu byt použité na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.

Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku Zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.