Ochrana osobných údajov (GDPR)

Občianske združenie Včeloz, so sídlom Važina 50/7, 922 41 Drahovce, vás ako prevádzkovateľ v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov informuje o spôsobe spracúvania vašich osobných údajov.

Účely spracúvania osobných údajov

OZ Včeloz spracováva osobné údaje pre nasledovné účely:

 • evidencia členov OZ Včeloz,
 • evidencia členov včelárskych krúžkov,
 • organizovanie zájazdov, letných táborov, súťaží a obdobných aktivít,
 • činnosť správy dotácií,
 • administrácia honorárov, výplat a výkonu podporných činností a pomocných prác,
 • evidencia prijatej a odoslanej pošty,
 • administrácia členskej základne,
 • vedenie účtovnej agendy,
 • evidencia darcov,
 • evidencia účastníkov organizovaných podujatí.

Kategórie spracúvaných osobných údajov

OZ Včeloz pri vykonávaní svojej činnosti v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov môže spracúvať rôzne kategórie osobných údajov. Takýmito kategóriami osobných údajov sú najmä:

 • identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo ID karty, pohlavie, adresa trvalého pobytu, kontaktná adresa, štátna príslušnosť),
 • iné údaje (napr. kontaktné údaje ako telefón, e-mail, mobil),
 • videá a fotografie (na podujatiach OZ Včeloz sa zhotovujú obrazové záznamy pre účely propagácie včelárstva, včelích produktov a aktivít OZ Včeloz. Tieto materiály v rámci nášho oprávneného záujem zverejňujeme na webe a v propagačných materiáloch Proti zhotoveniu a zverejneniu fotografií a videí môžete namietať, vaše želanie budeme rešpektovať. Berte prosím na vedomie, že vyslovene neprejavíte nesúhlas, máme za to že ste k záznamu počas akcií privolili).

Kategórie príjemcov

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • poskytovatelia účtovných a auditných služieb,
 • poskytovatelia IT a webových služieb.

Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané iba na nevyhnutne potrebnú dobu, ktorá je individuálna pre jednotlivé kategórie spracúvaných osobných údajov.

Práva dotknutých osôb

 • Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
 • Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/