Včela v prírode

30. apr 2019
ZŠ Drahovce

Včela v prírode literárna a výtvarná súťaž

Vyhlasovateľ súťaže: Občianske združenie VČELOZ Drahovce

Organizátor súťaže: ZŠ s MŠ Drahovce , OZ VČELOZ

Cieľ súťaže: výchova detí k pozitívnemu vzťahu k prírode a spoznanie života včelstva

Termín vyhodnotenia: apríl 2019

Termín vyhodnotenia: 30.apríl 2019

Miesto konania: ZŠ Drahovce

Účastníci: žiaci ZŠ Drahovce

Uzávierka literárnych a výtvarných prác 29. apríla 2019

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

V zmysle nariadenia vlády SR č. 135/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi

1 Súťaž prebieha v dvoch kategóriách
1.1 Podmienky súťaže v prvej kategórii ( pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ)
- literárna časť – súťažiaci vytvoria text obsahujúci 50-100 slov tematicky zameraný na pohľad života včiel v našej prírode.
- výtvarná časť – výtvarné spracovanie života včiel v našej prírode. Technika práce tvorby: kreslenie, maľovanie

1.2 Podmienky súťaže v druhej kategórii ( pre žiakov 5. – 9. ročníka)
- literárna časť – súťažiaci vytvoria text obsahujúci 70-150 slov tematicky zameraný na pohľad života včiel v našej prírode.
- výtvarná časť – výtvarné spracovanie života včiel v našej prírode. Technika práce tvorby: maľba, rytectvo, koláž, roláž,keramika, fotografia

2 Organizácia súťaže a jej priebeh
Súťaž prebieha v čase od 1.apríla do 30.apríla vrátane vyhodnotenia dňa 30.apríla 2019 v dopoludňajších hodinách nasledovne:
1. žiaci 1.kategórie od 8,00 hod. don 10,00hod.
2. žiaci 2.kategórie od 10,00 hod. don 12,00hod.

3 Hodnotenie súťaže
Kritériá hodnotenia:

Literárna časť : úroveň písomného prejavu, využívanie výrazových prostriedkov, štylistika, fantázia

Výtvarná časť : hodnotí sa technika spracovania, nápaditosť, originalita

Výkony súťažiacich hodnotí odborná porota, ktorú menuje organizátor súťaže.
Odbornú porotu tvorí predseda a dvaja členovia.

Výhercovia získajú vecné ceny. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do celoslovenského kola súťaže „ Mladý včelár 2019 “ v Banskej Bystrici organizovanej SZV