Výročná členská schôdza

26. Jan 2019
Drahovce

P O Z V Á N K A

Na výročnú členskú schôdzu OZ Včeloz

Pozývam Vás na výročnú členskú schôdzu OZ Včeloz, ktorá sa uskutoční v sobotu 26.1.2019 v priestoroch reštaurácie „Štadión“ v Drahovciach. Zahájenie je plánované na 15:00 hodinu.

Program:

 • Otvorenie
 • Správa o činnosti OZ Včeloz v roku 2018
 • Správa o hospodárení OZ Včeloz v roku 2018  Stav majetku OZ Včeloz
 • Voľba mandátovej komisie
 • Plán činnosti OZ Včeloz na rok 2019
 • Návrh rozpočtu OZ Včeloz na rok 2019
 • Oboznámenie s novinkami v SZV
 • Prednáška „Všeobecné včelárstvo“ Spracovania vosku a jeho kolobeh– Miroslav Habr
 • Návrh nákupu liečiv na rok 2019
 • Oboznámenie členov ZO s Nariadením vlády 135/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi.
 • Oboznámenie členov ZO s príručkou pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre rok 2018/2019
 • Pozornosť jubilantom
 • Vyplatenie príspevkov za opeľovaciu činnosť za rok 2017
 • Diskusia
 • Hlasovanie o pláne činnosti OZ Včeloz a rozpočtu na rok 2019
 • Beseda s pozvanými hosťami

Ukončenie schôdze plánujeme asi o 17:00 hodine.

Tešíme sa na Vašu účasť

V Drahovciach 10.1.2019

Miroslav H A B R st.

Fotogaléria