Výročná členská schôdza

01. feb 2020
Reštaurácia Dolná, Drahovce

P O Z V Á N K A

Na výročnú členskú schôdzu OZ Včeloz

Pozývam Vás na výročnú členskú schôdzu OZ Včeloz, ktorá sa uskutoční v sobotu 1.2.2020 v priestoroch reštaurácie „Dolná“ v Drahovciach. Zahájenie je plánované na 15:00 hodinu.

Program:

• Otvorenie
• Voľba mandátovej komisie
• Prednáška Všeobecné včelárstvo – tlmenie varroázy po celý rok
• Výber členských príspevkov, zaplatenie za časopisy a kalendáre
• Vyplatenie dotácií za opelovaciu činnosť a liečiva
• Správa o činnosti OZ Včeloz v roku 2019
• Správa o hospodárení OZ Včeloz v roku 2019
• Stav majetku OZ Včeloz
• Plán činnosti OZ Včeloz na rok 2020
• Návrh rozpočtu OZ Včeloz na rok 2020
• Oboznámenie členov OZ s Nariadením vlády č. 337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi
• Oboznámenie členov OZ s príručkou pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre rok 2019/2020
• Oboznámenie členov OZ s vyhláškou č. 285/2017 o identifikácií a registrácií včelstiev
• Návrh nákupu liečiv na rok 2020
• Návrh odplaty za koordináciu
• Pozornosť jubilantom
• Diskusia
• Schválenie uznesenia
• Beseda s pozvanými hosťami
• Záver

Ukončenie schôdze plánujeme asi o 18:00 hodine.

Poznámka: kto sa nemôže zúčastniť VČS nech si príde prevziať dotáciu a uhradiť členské na adresu Miroslav Habr Važina 50/7 Drahovce v termíne od 27.1. do 4.2.2020. V opačnom prípade dotácia za opeľovaciu činnosť bude vrátená PPA.

Tešíme sa na Vašu účasť

V Drahovciach 8.1.2020

Miroslav H A B R st.
Predseda OZ Včeloz