Výročná členská schôdza

19. mar 2022
Drahovce

P O Z V Á N K A

Na výročnú členskú schôdzu OZ Včeloz

Pozývam Vás na výročnú členskú schôdzu OZ Včeloz, ktorá sa uskutoční v sobotu 19.3.2022 v priestoroch reštaurácie „Dolná“ v Drahovciach. Zahájenie je plánované na 15:00 hodinu.

Program:

 • Otvorenie
 • Voľba mandátovej komisie
 • Prednáška Obranné stratégie včely medonosnej voči patogénom
 • Prednáška Všeobecné včelárstvo – tlmenie varroázy po celý rok
 • Správa o činnosti OZ Včeloz v roku 2021
 • Správa o hospodárení OZ Včeloz v roku 2021
 • Stav majetku OZ Včeloz
 • Plán činnosti OZ Včeloz na rok 2022
 • Návrh rozpočtu OZ Včeloz na rok 2022
 • Oboznámenie členov OZ s Nariadením vlády č. 337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi • Oboznámenie členov OZ s príručkou pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre rok 2019/2020
 • Oboznámenie členov OZ s vyhláškou č. 285/2017 o identifikácií a registrácií včelstiev
 • Návrh nákupu liečiv na rok 2022
 • Pozornosť jubilantom
 • Vyhodnotenie najlepší med v regióne
 • Diskusia
 • Schválenie uznesenia
 • Beseda s pozvanými hosťami
 • Záver

Ukončenie schôdze plánujeme asi o 17:00 hodine

Tešíme sa na Vašu účasť.

V Drahovciach 23.2.2022

Miroslav H A B R st.
Predseda OZ Včeloz