Výročná členská schôdza

06. máj 2023
Drahovce

Výročná členská schôdza OZ Včeloz sa uskutoční v sobotu 6.5.2023 v priestoroch reštaurácie „Pizza nad jazerom“ v Drahovciach. Zahájenie je plánované na 15:00 hodinu.

Program:

 • Otvorenie
 • Voľba mandátovej komisie
 • Prednáška Všeobecné včelárstvo – tlmenie varroázy po celý rok
 • Správa o činnosti OZ Včeloz v roku 2022
 • Správa o hospodárení OZ Včeloz v roku 2022
 • Stav majetku OZ Včeloz
 • Plán činnosti OZ Včeloz na rok 2023
 • Návrh rozpočtu OZ Včeloz na rok 2023
 • Oboznámenie členov OZ s Nariadením vlády č.10 Slovenskej republiky z 29. decembra 2022, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva
 • Oboznámenie členov OZ s vyhláškou č. 285/2017 o identifikácií a registrácií včelstiev
 • Návrh nákupu liečiv na rok 2023
 • Výška členského pre rok 2024
 • Pozornosť jubilantom
 • Vyhodnotenie najlepší med v regióne
 • Vyhodnotenie výstavy včelárskych produktov
 • Diskusia
 • Schválenie uznesenia
 • Beseda s pozvanými hosťami
 • Záver

Ukončenie schôdze plánujeme asi o 17:00 hodine.